កីឡា​សិស្ស​បឋមសិក្សា នៅ​បន្ទាយមានជ័យ បញ្ចប់​ការប្រកួត​ – CEN