ចាប់ស្រ្តីម្នាក់រកស៊ីទម្លាក់យោង ដោយប្រើលុយដុល្លារ និងដុំមាសក្លែងក្លាយ – CEN