សម្ដេច​ក្រឡាហោម ៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ គឺជា​មូលដ្ឋាន​ដ៏​សំខាន់ ក្នុង​ការពង្រឹង​សន្តិភាព​និង​ស្ថេរភាព​ – CEN