ពិតជាស៊យ ៖ ឪពុកស្លាប់ កូនស្រីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ព្រោះជ្រូព្រៃវាយប្រហារនៅពីមុខផ្ទះ! (Video inside) – CEN