លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ​៖ បើសិន​បាត់បង់​សន្តិភាព នោះ​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​បាត់បង់​អ្វីៗ​ទាំងអស់​ – CEN