ការបង្កើត​រោងចក្រ​ចម្រាញ់​ប្រេង​ច័ន្ទ​ន៍​ក្រឹ​ស្នា ឆ្លុះ​បង្ហាញ​ពី​ទំនុកចិត្ត​របស់​វិនិយោគិន មកលើ​ការដឹកនាំ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN