អស់សំណើច​នឹង​ក្រុម​ព្រានព្រៃ​ប្រមាញ់​សត្វ​ចុងក្រោយ បក្សី​ធ្លាក់​ចំក្បាល រងរបួស​ជា​ទម្ងន់​! – CEN