ឃុំ​ខ្លួន​នារី​ក្រមុំ អាយុ ១៧ ឆ្នាំ ករណី​ចែក​ចែក​និង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ – CEN