រដ្ឋមន្ត្រី​បរិស្ថាន​៖ ជ័យលាភី​របស់​និស្សិត​កម្ពុជា​គឺជា គឺជា​ធនធាន​នាំ​នាវា​កម្ពុជា​ឆ្ពោះទៅកាន់​ត្រើយ​សុភមង្គល​ – CEN