ឯកសារ​អប់រំ​ស្តីពី​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​សម្រាប់​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ កំពុង​ទទួល​ការបង្រៀន​សាកល្បង​នៅក្នុង​វិទ្យាល័យ​ – CEN