ចចកត្រូវគ្រាប់ធ្វើពុតជាងាប់ ហើយបើកការវាយបកភ្លាមៗ លើអ្នកប្រមាញ់ (Video inside) – CEN