កោះហៅ​អាជ្ញាធរ និង​កងកម្លាំង​មាន​សមត្ថកិច្ច មក​ប្រជុំ​បញ្ហា​ហាម​រថយន្ត​ធំ​ចូល​ក្រុង​ – CEN