គ្រាន់តែ​ណែនាំ​សិស្សស្រី​ កុំ​ឲ្យ​ស្លៀក​ខ្លី​ស៊ិច​ស៊ី សកល​វិទ្យាល័យ​មួយ ​ត្រូវ​សិស្ស​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ប្រឆាំង​វិញ​ – CEN