អស់ទាស់​ហ្មង​! បុរស​ម្នាក់​យក​«​ទ្រុង​»​ពាក់​ក្បាល​ដើម្បី​ផ្តាច់​បារី និង​អនុញ្ញាត​តែ​ប្រពន្ធ​ម្នាក់​គត់​មាន​សិទ្ធិ​បើកសោ​សម្រាប់​អាហារ​! – CEN