ចាប់​តា​អាយុ​ជិត​៦០​ឆ្នាំ តណ្ហា​ក្រាស ចាប់រំលោភ​ចៅស្រី​បង្កើត​ – CEN