ជំរុញ​មន្ត្រី​ពង្រឹង​ការងារ​បក្ស​ជាមួយ​សមាជិក​បក្ស និង​ពលរដ្ឋ នៅ​ស្រុក​សង្គម​ថ្មី​ – CEN