ប្អូនថ្លៃ​ដែល​ញៀន​ថ្នាំ ចាប់​រំលោភ​បងថ្លៃ​ជីដូន​មួយ​ពេល​នៅ​តែ​ម្នាក់ឯង ត្រូវ​កម្លាំង​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ – CEN