ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង – CEN