… ១០​ឆ្នាំ​ក្រោយ​បាន​សង្គ្រោះ​ពី​ឋាននរក មាន​ទម្ងន់​ត្រឹម​ជាង ១៦Kg ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា នាង​អាច​ក្លាយ​ជា​បែប​នេះ​សោះ​… – CEN