ប្រពន្ធកំពុងអង្គុយអាំងភ្លើង ប្តីទាញកាំបិតផ្គាក់ កាប់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែង – CEN