សិល្បៈ​នៃ​ការ​សាក់​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ ម៉ោ​វ​រី “Maori” – CEN