ចំនួន​មនុស្ស​ចាស់​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា នឹង​កើនឡើង ប្រមាណ​ជា​១,៥​លាន​នាក់ នៅ​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN