ចាប់ខ្លួន លោក អ៊ីស្មាអែល ពិនឧស្មាន មិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយគឺ ជាការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ របស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ច – CEN