សម្តេចតេជោ៖ រថយន្តធំៗវែងៗ ភាគច្រើនបើកលឿននៅលើដងផ្លូវ ដែលងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង – CEN