មន្ត្រីអាជ្ញាធរស្ទាក់ស្ទើរធ្វើចំណាត់ការទៅលើម្ចាស់គ្រឿងចក្រ ដែលជីកកាយដីនៅតំបន់ហាមឃាត់ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត – CEN