គួរ​អោយ​ស្រឡាញ់​ណាស់ ប៉ា​!​ប៉ា​! (មានរូប ១៣ សន្លឹក) – CEN