លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន៖ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអង់គ្លេស កើនដល់ ១.០០០លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១៧ – CEN