ប្រជាពលរដ្ឋ​មកពី​ស្រុក​ឈូក តវ៉ា​រឿង​ដីធ្លី ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន សួ ងួន និង ចាន់ សុទ្ធា នៅមុខ​ក្រសួង​ដែនដី​ – CEN