សេវា​ផ្គត់ផ្គង់ “​ជ្រុញ​” តែ 1-0-2 ប៉ុន្តែ​… – CEN