លោក គង់ វិបុល ៖ បន្ត​ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ ដែល​ព្យាយាម​គេចវេះ​កាតព្វកិច្ច​បង់ពន្ធ​ – CEN