ម៉ាឡេស៊ី ៖ ចាប់បានថ្លាន់ ដ៏ធំទម្ងន់ រយគីឡូក្រាម ពុំធ្លាប់ដែលឃើញ – CEN