ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ព្រះសង្ឃ​បានស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ដោះស្រាយ​កង្វល់ – CEN