ក្អែបដ៏ធំ ត្រឹម ១ទ្រនិច កណ្តុរងាប់ទាំងបើក…ភ្នែក – CEN