នគរបាលខេត្តកោះកុង ចុះបំផ្លាញដើមកញ្ឆាដែលពលរដ្ឋលួចដាំ – CEN