ប្រធានាធិបតី ពូទីន បានលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន ដោយសារបញ្ហាសុខភាព – CEN