រថយន្ត​និង​គ្រឿងចក្រ ​ត្រូវបាន​លែង​ទាំងយប់ ​ក្រោយ​ពី​ឃាត់​បាន​មួយ​ដង្ហើមចង្រិត​ – CEN