សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានដោះលែងនគរបាលបាញ់បុរសម្នាក់ស្លាប់ ពេលចុះបង្ក្រាបសង្វៀនជលមាន់ – CEN