ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី ជំពាក់ថ្លៃបង់ទីលានចាក់សំរាមសាលាក្រុងភ្នំពេញជាង២០ម៉ឺនដុល្លារ – CEN