ក្រសួងការងារ រួមនឹងដៃគូរពាក់ព័ន្ធបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី១ ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាករណីដួលសន្លប់ – CEN