ប្តីចុង បាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯង ២គ្រាប់ ស្លាប់ភ្លាម សង្ស័យភ្លើងប្រច័ណ្ឌ – CEN