ចាប់ផ្តើមត្បាញក្រមា១ពាន់ម៉ែត្រ នៅវាលព្រះមេរុបើកឲ្យពលរដ្ឋចូលទស្សនាដោយសេរី – CEN