នាយករដ្ឋមន្រ្តីអ៊ីស្រាអ៊ែល កំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយ – CEN