លោកម៉ប់ សារិន ៖ ដោះស្រាយកង្វល់និងពិភាក្សា និងឆ្លើយតប ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការផ្តល់សេវាសង្គម និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋ – CEN