អភិបាលរាជធានី៖ យុវជនហាក់មានការយល់ដឹងច្រើនអំពី បុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ ១៤កុម្ភៈ មិនឆ្វេកឆ្វាច ដូចឆ្នាំកន្លងទៅ – CEN