“គំនុំមានហេតុ បំណុលមានម្ចាស់”… ឯងទាត់អញៗបំផ្លាញឯង! – CEN