​ក្នុង​កាលៈទេស​បែបនេះ​! ប្រសិន​អ្នកជា​អ្នក​ប្រុស​ស្នេហ៍​របស់​នារី​២​នាក់ (​ជា​អតីត និង​បច្ចុប្បន្ន​) តើ​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​១​ណា​? – CEN