យានដ្ឋានជួលជុលរថយន្តមានជាង៨០០កន្លែង នៅរាជធានី បើត្រួតពិនិត្យឃើញថា មានតទ្រុងរថយន្ត ប្រឈមនឹងការបិទអាជីវកម្ម – CEN