ម្ទេសភ្នំរន្ទះ ស្នែងវែង (Thunder mountain Longhorn) (មានរូប ១១ សន្លឹក) – CEN