ប្រទេសចិនត្រូវកាត់បន្ថយប្រជាជនជាង 30 លាននាក់ចេញពីភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំខាងមុខនេះ – CEN