តួភាពយន្តអាសអាភាស បានទទួលបាន 130.000 USD ដើម្បីបិទមាត់ពីរឿងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយត្រាំ – CEN